آرشیو انتقام الهی بعد از قیام زید

  • «فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المومنین»؛ [۵۳۱] .ما از جنایت کاران انتقام گرفتیم و بر ما است یاری مومنان.امام صادق علیهالسلام فرمودند:«اذن فی هلاک بنی امیه […] 0

    انتقام الهی بعد از قیام زید

    «فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المومنین»؛ [۵۳۱] .ما از جنایت کاران انتقام گرفتیم و بر ما است یاری مومنان.امام صادق علیهالسلام فرمودند:«اذن فی هلاک بنی امیه […]

    ادامه ...