معجزات و کرامات

روضه خوانی برای حضرت ابوالفضل العباس در منزل یک ارمنی

ثقه الاسلام آقای شیخ رضا فاضل، که یکی از ثقات اهل منبر و نزیل تهران است، در مجمعی که متعلق به آقایان اهل منبر بود، فرمود: روزی از یکی از خیابانهایی که ارامنه در آن مسکن دارند میگذشتم. در این حال زنی روسری به سر، کنار در خانهی خود ایستاده بود و به من سلام داد و گفت: آقا، شما روضه میخوانید؟! بعد از آنکه جواب مثبت دادم، گفت: بفرمایید.من به آن خانه رفتم. او مرا به اطاقی راهنمایی کرد و صندلی گذاشت و اظهار داشت که متوسل به حضرت ابوالفضل (ع) شوید!بنابراین روضهی حضرت ابوالفضل (ع) خوانده شد. در هنگام خداحافظی، برای چهل روز متوالی دعوتم کرد و در تمام روزها نیز متوسل به حضرت ابوالفضل (ع) بود. روز پنجم پاکتی به عنوان حق القدم به من داد.وقتی که به خانه آمدم و محتوای پاکت را شمردم، جمعا ۴۸۶ ریال بود! از اینکه او ۴۵۰ یا ۵۰۰ ریال نداد، تعجب کردم. فکر میکردم این پول خود چرا؟! روزی اتفاقا از همانجا میگذشتم، همان زن را در همانجا ایستاده دیدم. میخواستم از چگونگی آن پول بپرسم، اما در عین حال شرم مانع من بود، ولی او از روحیهام متوجه شد که با او حرفی دارم. نزدیک آمد، بعد از سلام گفت: آقا پول شما کم بود؟ گفتم: نه، ولی از شما [ صفحه ۴۹۳] میپرسم چرا ۴۸۶ ریال دادید و ۴۵۰ یا ۵۰۰ ریال ندادید؟زن گفت: ما ارمنی هستیم. شوهرم کاسب است و برای اینکه شکستی به کارمان وارد نیاید، به حضرت ابوالفضل (ع) متوسل شدیم و در منفعت کسب و کار با او شرکت داریم و هر سالی یک مرتبه حساب میکنیم، آنچه سهمیهی حضرت ابوالفضل (ع) میشود، با آن برای او پنج روز روضه خوانی میکنیم. حساب امسال حضرت ابوالفضل (ع)، همان بود که تقدیم شد! [۲۵۱] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *