حوادث، وقایع، هجرت

پیام های اخلاقی حادثه عاشورا عفاف و حجاب

کـرامـت انـسـانـی زن، در سـایـه عـفاف او تامین می شود. حجاب نیز یکی از احکام دینی است که بـرای عـفـیـف سـاختن و پاکدامنی زن و حفظ جامعه از آلودگیهای اخلاقی تشریع شده است. نهضت عاشورا برای احیای ارزشهای دینی بود. در سایه آن حجاب و عفاف زن مسلمان نیز جایگاه خود را یـافـت و امـام حـسـیـن (ع) و زیـنـب کـبـری و دودمـان رسـالت، چـه بـا سـخـنـانـشـان، چـه با نحوه عـمـل خـویـش، یـادآور ایـن گـوهـر نـاب گـشتند. برای زنان، زینب کبری و خاندان امام حسین (ع) الگـوی حـجـاب و عـفـاف اسـت ایـنـان در عـین مشارکت در حماسه عظیم و ادای رسالت حساس و خطیر اجتماعی، متانت و عفاف را هم مراعات کردند و اسوه همگان شدند.حـسـیـن بن علی (ع) به خواهران خویش زینب و ام کلثوم وبه دخترش فاطمه توصیه فرمود که اگـر مـن کـشـتـه شـوم، گـریـبـان چـاک نـزنـیـد، صـورت مـخـراشـیـد و سـخـنـان ناروا و نکوهیده مـگـویید. [۱۴۵] اینگونه حالات، در شان خاندان قهرمان آن حضرت نبود، بخصوص که چشم دشمن ناظر صحنه ها و رفتار آنان بود.در آخـریـن لحـظـات، وقـتی آن حضرت صدای، گریه بلند دخترانش را شنید برادرش عباس و پسرش علی اکبر را فرستاد که آنان را به صبوری و مراعات آرامش دعوت کنند. [۱۴۶] .رفتار توام با عفاف و رعایت حجاب همسران و دختران شهدای کربلا و حضرت زینب، نمونه عملی مـتانت بانوی اسلام بود. امام سجاد(ع) نیز تا می توانست، مراقب حفظ شوون آن بانوان بود. در کـوفـه بـه ابـن زیـاد گـفـت: مـرد مـسـلمـان و پاکـدامـنـی را هـمـراه ایـن زنـان بفرست، اگر اهل تقوایی! [۱۴۷] .بـه نقل شیخ مفید: پس از کشته شدن امام حسین (ع) وقتی گذار عمر سعد نزد زنان و دختران امام شـهـدا افـتـاد، زنـان بر سر او فریاد زدند و گریستند و از او خواستند که آنچه را از آنان غارت شده به آنان بازگردانند، تا به وسیله آنان خود را بپوشانند. [۱۴۸] .بـه نـقـل سـیـد بـن طاووس: شب عاشورا امام حسین (ع) در گفتگو با خانواده اش آنان را به حجاب و عـفـاف و خویشتن داری توصیه کرد. [۱۴۹] روز عاشورا وقتی زینب کبری، بی طاقت و صـبـر شد و به صورت خود زد، امام به او فرمود: آرام باش، زبان شماتت این گروه را نسبت بـه مـا دراز مکن. [۱۵۰] در حادثه حمله دشمن به خیمه ها و غارت آنچه آنجا بود، زنی از بـنـی بـکـر بـن وائل از بـانـوان حـرم دفـاع کـرد و خـطـاب کـرد کـه: ای آل بـکـر بـن وائل! آیـا دخـتـران پـیـامـبـر را غـارت می کنند و جامه هایشان را می برند و شما می نگرید؟ [۱۵۱] .دخـتـران و خـواهـران امـام، مـواظـب بـودنـد تـا حـریـم عـفـاف و حـجـاب اهـل بیت پیامبر تا آنجا که می شود، حفظ و رعایت شود. ام کلثوم به مامور بردن اسیران گفت: وقتی ما را وارد شهر دمشق می کنید از دری وارد کنید که تماشاچی کمتری داشته باشد. و از آنان درخـواسـت کـرد کـه سـرهـای شـهـدا را از مـیـان کـجـاوه هـای اهـل بـیـت فـاصـله بـدهـنـد تـا نـگـاه مـردم بـه آنـهـا بـاشـد و حـرم رسـول الله را تـمـاشـا نـکـنـنـد و گـفـت: از بـس کـه مـردم مـا را در ایـن حال تماشا کردند، خوار شدیم.! [۱۵۲] .از اعـتـراضـهـای شدید حضرت زینب (س) نیز به یزید، این بود که: ای یزید! آیا از عدالت اسـت کـه کـنیزان خود را در حرمسرا پوشیده نگاه داشته ای و دختران پیامبر را به صورت اسیر شهر به شهر می گردانی، حجاب آنها را هتک کرده، چهره هایشان را در معرض دید همگان قرار داه ای که دور و نزدیک به صورت آنان نگاه می کنند؟! [۱۵۳] .هـدف از نـقـل ایـن نـمونه ها نشان دادن این نکته است که هم خاندان امام حسین (ع)، نسبت به حجاب و عـفـاف خـویـش مـواظـبـت داشـتـند، و هم از رفتار دشمن در این که حریم حرمت عترت پیامبر را نگاه نداشته و آنان را در معرض تماشای مردم قرار داده بودند، بشدت انتقاد می کردند.بـا آنـکـه زیر دست دشمن بودند و داغدار و مصیبت زده از منزلی به منزلی و از شهری به شهری و از بازاری به درباری آنان را می بردند، اما آنان با نهایت دقت، نسبت به حفظ شان و مرتبه یـک زن پـاکـدامـن و مـتـعـهـد مـراقـبـت داشـتـند. و در همان حال نیز سخنرانیهای افشارگرانه و انجام رسـالت و تـبـیـین و دفاع از اهداف شهدا بازنمی ماندند. حرکت اجتماعی سیاسی، در عین مراعات حجاب و عفاف. و این درسی برای بانوان در همه دورانها و همه شرایط است.
برگزیده از کتاب پیام های عاشورا نوشته آقای جواد محدثی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *