حوادث، وقایع، هجرت

شهادت خاندان عقیل

۲) عثمان بن خالد بن اسیر جهنی و بشر بن حوط قابضی همدانی بر عبد الرحمن پسر عقیل بن أبی طالب یورش بردند و او را )
سپس عمرو بن «۵» . و عبد الله بن عزره خثعمی به سوی جعفر پسر [دیگر] عقیل بن أبی طالب تیر انداخت و او را کشت «۴» ، کشتند
صبیح صدائی، عبد الله پسر مسلم بن عقیل را با تیری زد، بطوری که کف دستش را [با تیر] به پیشانیاش دوخت، [به گونهای که او
و لبیط بن یاسر جهنی، محمد، پسر أبی «۶» ! دیگر] نتوانست دستهایش را حرکت بدهد، آنگاه با تیر دیگری قلبش را شکافت
«۷» . سعید ابن عقیل را کشت
______________________________
۱) أبو الفرج در کتاب خود بگوید مادر عون زینب دختر علی [علیه السّلام] بوده است، رک: مقاتل الطالبین، ۶۰ . ولی طبری )
مینویسد مادر عون جمانۀ دختر مسیب بن نجبۀ فزاری از سران شیعیان کوفه و توابین بود، رک:
۴۶۹ ، به نقل از أبی مخنف. / تاریخ طبری: ۵
۲) طبری و أبو الفرج و سبط ابن جوزی، مادر محمد فرزند عبد الله بن جعفر را حضرت زینب [س] ذکر نکردهاند، بلکه طبری و ابو )
الفرج نام مادر محمد را خوصاء دختر خصفه ذکر کرده و سبط ابن جوزی، حوط دختر حفصه تمیمی نقل نموده است. رک: تاریخ
۴۶۹ ، به نقل / ۴۶۹ ، به نقل از أبی مخنف و مقاتل الطالبین، ۶۰ ، دختر حفصه تمیمی نقل نموده است. رک: تاریخ طبری، ۵ / طبری، ۵
از أبی مخنف و مقاتل الطالبین، ۶۰ و به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم و تذکره الخواص، ۲۵۵ ، به
نقل از هشام بن محمد [راوی مقتل أبی مخنف.]
۴۴۷ ، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن مسلم و مقاتل الطالبین، ۶۰ و ۶۱ ، به نقل از … / ۳) تاریخ طبری، ۵ )
أبی مخنف از سلیمان بن راشد از حمید بن مسلم، با کمی تغییر.
۴۴۷ ، ادامه خبر حمید بن مسلم و مقاتل الطالبین، ۶۱ ، ادامه خبر حمید بن مسلم، با اندکی تغییر. / ۴) تاریخ طبری، ۵ )
۵) تاریخ طبری، همانجا و همان سند. )
۶) پیشین، همانجا، همان سند. )
۴۶۹ ، به نقل از أبی مخنف و مقاتل الطالبین، ۶۲ ، به نقل از أبی مخنف از سلیمان بن أبی راشد از حمید بن / ۷) تاریخ طبری، ۵ )
مسلم.
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۱۸۵
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *