حوادث، وقایع، هجرت

انتقال مسلم از خانه مختار به منزل هانی

۱) وقتی خبر ورود عبید الله و سخنرانیاش و تحت فشار قرار دادن عریفها و مردم به گوش مسلم رسید از خانه مختار- [که لو ) «۴»
رفته بود]- خارج شده، به طرف خانه هانی بن عروه مرادی رفت و وارد درگاهی خانهاش شد، [سپس شخصی را] به دنبال هانی
فرستاد، هانی نزد مسلم آمد، وقتی او را دید ناراحت شد، مسلم گفت:
صفحه ۲۷ از ۱۲۰
______________________________
۱) جمعیت کوفه از گروههای متعددی ساخته میشد که توزیع حقوق هر طبقه به گروهها و واحدهای کوچکتر محول میگردید و )
شخصی از هر گروه به عنوان سرپرست توزیع حقوق برگزیده میشد. این گروهها عرافه و شخصی که مسئول آن بود عرّیف نامیده
میشد.
۲) عمان زاره: همین عمان فعلی است که مجاور دریای عمان قرار گرفته و گرمای شدیدی دارد. بطوری که زندگی در آنجا بسیار )
سخت است لذا ابن زیاد مخالفین را به تبعید به عمان تهدید کرده است.
: ۳۵۸ و ۳۵۹ به نقل از أبی مخنف از معلّی بن کلیب از أبی ودّاک و رک: ارشاد شیخ مفید، ۲ : ۳) تاریخ طبری، ۵ )
. ۴۴ و ۴۵
۴) این خبر را أبی مخنف از معلّی بن کلیب از أبی ودّاک نقل کرده است. )
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۴۷
خدا رحمتت کند! تکلیف سنگینی بر شانهام نهادهای، اگر داخل خانهام » : آمدهام تا پناهم بدهی و مهمانم کنی، [هانی] گفت
نمیشدی و [فرد] مورد اطمینانی نبودی دوست داشتم- و از طرف شما میخواستم- از خانهام خارج شوی! ولی حرمت [و رسم
عربی] مانع این کارم میشود! و عذر مثل منی را کسی نمیپذیرد که شخصی چون شما را نشناخته باشم [لذا پناهت نداده باشم]! بیا
مسلم بن عقیل به «۲» وقتی «۱» ، داخل. بالأخره مسلم را پناه داد. شیعیان همچنان در خانه هانی بن عروه نزد مسلم رفت و آمد داشتند
خانه هانی بن عروه تغییر مکان داد و هجده هزار نفر با او بیعت کردند بواسطه عابس بن أبی شبیب شاکری نامهای [به شرح زیر] به
فرستاده به خانوادهاش دروغ نمیگوید، هجده هزار نفر از اهالی کوفه با من بیعت کردهاند، «۴» همانا :«۳» حسین علیه السّلام نوشت
«. وقتی نوشتهام به دستت رسید با عجله به سویمان بیا، مردم همگی با شمایند، و نظر و میلی به فرزندان معاویه ندارند، و السلام
«۵» . [تاریخ ارسال این نامه] بیست و هفت شب قبل از قتل مسلم بود
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *