• آقای زین العابدین رهنما، این اثر را در دو جلد تدوین کردهاند که چاپ اول آن به سال ۱۳۴۵ صورت گرفته است. جلد اول از «زندگانی امام حسین» سی و […]
  • شـب دهـم مـحـرم، نـزدیـک مـغـرب امـام حـسـین (ع) اصحابش را جمع کرد و در جمع ایشان خطبه ای خواند و فرمود:.خدا را ستایش می کنم به بهترین ستایش ها و […]
  • امـام حـسـیـن (ع) در روز سوم شعبان سال ۶۰ هجری وارد مکه شد، در حالی که این آیه راتلاوت می کرد:.«و لما توجه نلقا مدین قال عسی ربی ان یهدینی […]