• علت ترغیب ائمه به اقامه عزای حسین (ع) هیچیک از تکالیف شرعی بدون حکمت نیست و منظور از عزاداری هم این نبوده که همدردی با حضرت زهرا(س) و پیامبر(ص) کنیم. […]
  • سـر مـبـارک امـام حسین (ص) را در طشتی از طلا در مقابل یزید قرار دادند یزید پیروزمندانه بر تـخت نشسته بود نگاهی به سر و نگاهی به اهل مجلس انداخت […]
  • علت اصلی قیام زید علیهالسلام را میتوان در دو نکته خلاصه کرد:برگرفته از گتاب پیامد های عاشورا نوشته آقای ابوالفضل اردکانی