• در نتیجهی ملحق شدن زیاد به ابوسفیان عبیدالله عموزاده یزید و از آل ابوسفیان و جزء اشراف قریش و دارای فامیل بزرگ و غلامان بسیار گردیده بود، و [ صفحه […]
  • صاحب کتاب گنجینهی دانشمندان در جلد سوم، صفحهی ۸۲، این قضیه را مرقوم فرمودهاند:حکایت کرد برای ما عالم ربانی، محدث جلیل، مرحوم حاج ملا محمود زنجانی، مشهور و معروف به […]
  • ۴۳۹ و ۴۴۰ ، ادامه خبر سلیمان بن أبی راشد. / ۱) تاریخ طبری، ۵ )۴۴۰ ، به نقل از أبی مخنف از محمد بن قیس. / ۲) تاریخ طبری، […]