• در کتاب قرهالعین فی اخذ ثارالحسین علیهالسلام تالیف عالم علامه عبدالله بن محمد که به تصریح بعضی از کتب معتبره است قضیهی رفتن عمیره را به شام نزد یزید پلید […]
  • هنگامی که امام حسین (ع) قصد خروج از مدینه داشت قلم و کاغذی خواست و نوشت:.بسم اللّه الرحمن الرحیم.ایـن وصـیـتـی اسـت از حسین بن علی بن ابیطالب (ع) به برادرش […]
  • طبری نقل میکند: پس از آن که مسلم مطلع شد که ابنزیاد مردم را تهدید کرده و به وسیله جاسوسان و عمال خود، سخت گیری نموده و حضورش در منزل […]