• «فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المومنین»؛ [۵۳۱] .ما از جنایت کاران انتقام گرفتیم و بر ما است یاری مومنان.امام صادق علیهالسلام فرمودند:«اذن فی هلاک بنی امیه […]
  • استاد تاریخ و فلسفه شیخ عبدالحی کتانی از علماء اهل سنت در [ صفحه ۱۴۳] کتاب نظام الحکومه النبویه المسمی «التراتیب الاداریه [۱۰۲] » گوید: و لعله اول من رتبه […]
  • شیخ اعظم مفید (ره) در ارشاد [۴۴] مسندا نقل کرده از وشا از خیران اسباطی گوید: شرفیاب شدم محضر امام هادی سلاماللهعلیه در مدینه به من فرمود: از واثق خلیفه […]