• حجاج بن بدر تمیمی سعدی از طایفه بنیسعد بن تیم واهل بصره بود. در برخی منابع نام وی حجاج بن زید «۳» یا حجاج بن یزید آمده است. «۴» وی […]
  • در مصیبت امام حسین باید ضجه و ناله و بی تابی کردامام صادق (ع) به مسمع ابن عبدالملک فرمود: ای مسمع تو از اهل عراق هستی آیا به زیارت قبر […]
  • مو لف گوید: در اینجا بجاست که به شیعیان اهل البیت (ع) مطالبی را در رابطه با جلسات عزاداری تذکر بدهیم .۱- به مجالس روضه و عزاداری ، هر چه […]