• آقای حاج میرزا مهدی بروجردی ساکن شهر قم، که از علما و بزرگان حوزهی علمیه و صاحب تالیفات عدیده همچون کتاب «اسلام و مستمندان» هستند، این قضیه را در آن […]
  • قاسم فرزند محمد بن جعفرطیار ابن ابیطالب، از یاران امام حسین علیه السلام به شمار میآید که پیوسته در خدمت آن حضرت به سر میبرد. مادرش امولد (کنیز) و همسرش […]
  • مناجاتالهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردمپی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن اللّه اکبر اکبر آوردمپی آزادی […]