• سو بودن قاتلان امام حسین (ع) زنـدگـى آدمـى بـه گـونـه‌اى اسـت کـه گـاه از سوى برخى انسان‌ها یا پدیده‌هاى طبیعى در مـعـرض خـطـر قـرار مـى‌گـیـرد و اگـر فـرد بـا تـدبـیـر […]
  • در منابع کهن مربوط به عاشورا، هیچ نام و نشانی از او به چشم نمیخورد؛ و تنها نویسنده کتاب آرامگاههای خاندان پاک پیامبر، وی را در شمار شهیدان کربلا قلمداد […]
  • اشارهعبیدالله، به همراه مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن اعور حارثی و گروهی دیگر، به سوی کوفه حرکت کرد. بنابر نقل طبری از عیسی بن یزید کنانی، ابنزیاد، پانصد […]